background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Collecten

Tijdens de kerkdiensten worden in de regel twee collecten gehouden, waarvan een voor het college van Kerkrentmeesters en een voor het college van Diakenen danwel dat voor een bijzonder doel bestemd is. Tevens wordt er op de laatste zondag van de maand een extra (3e) collecte gehouden voor speciale bestemmingen betreffende het college van Kerkrentmeesters. (met uitzondering van december)


Collectemunten

Voor degenen die de voorkeur geven aan een kwitantie van de collectegiften bestaat de mogelijkheid tot het kopen van collectemunten. Deze munten kunnen in alle collecten (incl. verjaardagsfonds en catechisatiebusjes) van de Hervormde Gemeente Kockengen gebruikt worden.

Verkoop op de laatste woensdag van de maand in "De Regenboog" van 19.00 tot 19.45 uur.


Contactpersoon:

Mevr. F.G. Romijn,

Purperreiger 46,

Tel. 0346-241212.

Emailadres: gerritaromijn@hetnet.nl


Het is ook mogelijk om de collectemunten te reserveren door het bedrag te boeken op IBAN: NL44 RBRB 0791 7064 51 t.n.v. collectemunten Ned.Herv.Kerk. Bij de omschrijving dan graag vermelden om welk soort en welk aantal het gaat. Bijvoorbeeld 100x € 0,50, 50x € 1,00 en 25x € 2,00. Wanneer het bedrag een week voor de avond van verkoop op de rekening staat zullen de munten voor u klaar staan in de Regenboog. Mocht u tussentijds munten nodig hebben dan kunt u deze ophalen bij Mw. F.G. Romijn; Purperreiger 46. Graag vooraf even bellen; 0346-241212.


Verjaardagsfonds

Alle doop- en gemeenteleden worden omstreeks hun verjaardag in de gelegenheid gesteld om een gift aan het verjaardagsfonds te geven.

Bestemming, evenals de bussen bij de uitgang van de kerk, voor instandhouding van de predikantsplaats en voor onderhoud en/of restauratie van de kerk en toren.


Contactpersoon:

Mevr. G. Boele-van der Neut,

Kerkweg 26,

Tel. 0346 - 241197.


Legaten

Zij die onze gemeente bij testamentaire beschikking willen gedenken, gelieven hiervoor de volgende tekst te gebruiken:


Bij legatering aan het college van Diakenen: "Ik legateer aan het college van Diakenen van de Hervormde Gemeente Kockengen, vrij van rechten en kosten, een som van €...............".


Bij legatering aan het college van Kerkrentmeesters: "Ik legateer aan het college van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kockengen, vrij van rechten en kosten, een som van €........."

Navigatie