background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Het college bestaat uit de volgende personen:


C. de Visser (voorzitter)

Heicop 32, Kockengen

Tel. 0346 241 199


H. Kool (penn. meester)

Scholekster 4, Kockengen

Tel. 0346 242 235


H.J. Peters (secretaris)

Teckop 15a, Kamerik

Tel. 0348 448 507


Rekeningnummers:

Overmaking vrijwillige bijdragen;

  1. Regio-bank Kockengen op rekening nummer NL39 RBRB 0698 4160 15, t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Kockengen of
  2. S.K.G. op rekening nummer NL45 FVLB 0635 8047 19, t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Kockengen.-Vrijwillige bijdrage en solidariteitskas alleen op S.K.G. storten !


Vrijwilligerswerk

Voor (groot) onderhoud aan de kerk, de Regenboog en de pastorie wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op vrijwillig(st)ers uit onze gemeente. Het doel hiervan is tweeledig; aan de ene kant bevordert dit de saamhorigheid van de gemeente en aan de andere kant bespaart dit kosten. Door de kerkrentmeesters wordt geregistreerd voor welke activiteiten binnen onze gemeente behoefte bestaat aan hulp. Deze inventarisatie vindt om de paar jaar plaats.

In oktober is gestart met de het vervangen voeg- metselwerk en aan de kerk en de toren en het vervangen van de leien op de torenspit en de stookruimte aan de noordzijde van de kerk.

Van de werkzaamheden zullen van tijd tot tijd foto's op de website geplaatst worden.

Updates
Navigatie