background

Hervormde Gemeente Kockengen

Joh 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Logo - Getweeën gedragen

A. Algemene gegevens


Naam ANBI:Hervormde gemeente Kockengen
Telefoonnummer (facultatief):0346-242235
RSIN/Fiscaal nummer:RSIN 824144296
Website adres:www.hervormdkockengen.nl
E-mail:hkool@hervormdkockengen.nl
(Post)adres:Roerdomp 9
Postcode:3628 CA
Plaats:Kockengen


De Hervormde gemeente te Kockengen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven. Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten. Dit overeenkomstig het gereformeerd belijden. De Hervormde gemeente te Kockengen kan worden gerekend tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.


Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.


De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.


De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Kockengen.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.


Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.


1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere en Heiland om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland


Het beleidsplan 2021-2026 van onze gemeente kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Hervormde Gemeente te Kockengen


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen.De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Begroting 2023Rekening 2022Rekening 2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken€10.350€9.879€11.297
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen€400€325€599
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen€500-€0
Bijdragen van leden en anderen€114.750€126.821€126.943
Door te zenden collecten en giften€1.500€2.468€1.282
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen€1.000€988€988
Totaal baten A€128.500€140.481€141.110
 
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen€18.890€67.571€23.985
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen€1.760€66€1.674
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat€91.450€98.588€94.603
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten€1.700€2.252€1.140
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen€7.500€7.286€7.362
Salarissen en vergoedingen€4.600€5.961€4.435
Kosten beheer, administratie en archief€2.000€1.881€1.852
Rentelasten/bankkosten€300€220€232
Diaconaal werk regionaal/landelijk1.500€2.538€1.393
Totaal lasten A€129.700€186.363€136.675
 
Operationeel resultaat (A)-€1.200-€45.882€4.434
 
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten-€3.502€1.725
Incidentele lasten--€1.667€798
Incidentele baten en lasten (B)-€1.835€2.523
 
Resultaat verslagjaar (A + B)-€1.200-€44.046€6.958
 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves€4.000--
Onttrekkingen bestemmingsfondsen---
Toevoegingen bestemmingsfondsen-€3.500€37.000-€9.500
Toevoegingen bestemmingsfondsen---
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)€500€37.000-€9.500
 
Resultaat na Algemene reserve (D)-€700-€7.046€2.542


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de vrijwillige bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.


Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.


Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.


Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.


Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.


Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nieuws
ANBI-gegevens Hervormde Gemeente te Kockengen
ANBI Gemeente
8 juni 2021
Navigatie
Agenda
Vrouwenvereniging Lydia
10 oktober 2023
Algemeen
20:00 tot 22:00
Vrouwenvereniging Lydia
14 november 2023
Algemeen
20:00 tot 22:00
Vrouwenvereniging Lydia
12 december 2023
Algemeen
20:00 tot 22:00
Vrouwenvereniging Lydia
9 januari 2024
Algemeen
20:00 tot 22:00