background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Samen zingen in de Regenboog

Elke 3e zaterdag van de maand van 19.00 uur tot 19.45 uur is er gelegenheid om met elkaar een aantal psalmen en liederen te zingen. Van harte welkom.


Catechisaties en belijdenis doen

Elk jaar wordt door een mededeling in "Ons Kerkblad" plaats en tijd van de catechisaties bekend gemaakt. Alle jongeren die het voortgezet onderwijs volgen worden hierbij hartelijk uitgenodigd deze catechisaties te volgen. Ook aan U, ouders, wordt een dringend beroep gedaan om erop toe te zien dat uw kind(eren) dit catechisatieonderwijs trouw volgen. U bent dit door uw "ja" woord bij hun doop verplicht. Op de catechisaties wordt o.a. de Bijbelkennis vermeerderd en de geloofs­inhoud aan de hand van de belijdenisgeschriften van onze kerk verdiept. Daarom roept deze catechisatie ook op tot het nemen van een beslissing. Elk jaar wordt u/jou de gelegenheid geboden om belijdeniscatechisatie te volgen.


Huwelijksbevestiging

In de huwelijksbevestigingdienst op de trouwdag wordt de zegen van God gevraagd over deze gewichtige stap in ons leven. Namens de kerkenraad overhandigt de dienstdoende ouderling de huwelijksbijbel als leidraad voor geloof en leven. Aanvragen voor kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk dienen vroegtijdig aan de predikant te worden doorgegeven. Voor de dienst plaats vindt, nodigt de predikant het bruidspaar uit tot een gesprek over de dienst en het christelijke huwelijk.


Begrafenis

Bij overlijden worden de nabestaanden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de predikant over dag en uur van de begrafenis, voordat de rouwkaarten worden opgesteld. Graag een rouwkaart sturen naar de predikant en de scriba. De wijkouderling zal, indien mogelijk en gewenst, aan het einde van het condoleren met de familie afsluiten door Schriftlezing en gebed. De begrafenis en eventuele nabegrafenis worden zoveel mogelijk geleid door de predikant of een ouderling.


Maandsluiting "Overdorp"

Eenmaal per maand wordt er een maandsluiting gehouden in het zorgcentrum "Overdorp". Deze maandsluiting wordt bij toerbeurt gehouden door de Gereformeerde Kerk of de Hervormde Kerk. Voor verdere mededelingen zie: "Ons Kerkblad".

Contactpersoon: predikant


Ouderen- en alleenstaanden middag

Bijeenkomsten eenmaal per maand van 14.30 uur tot 16.30 uur in "De Regenboog". Voor verdere mededelingen zie: "Ons Kerkblad". Contact opnemen met: College van Diakenen


Ouderenbezoek

Gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden omstreeks hun verjaardag namens de kerkenraad door twee dames uit de gemeente bezocht.

Contact opnemen met: College van Diakenen


Gemeenteleden van 75, 78 en 80 jaar en ouder worden omstreeks hun verjaardag eveneens door de predikant bezocht.

Nieuws
Overige activiteiten
Overige activiteiten
14 november 2020
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
4 juli 2024
Algemeen
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Oud Papier container
3 oktober 2024
Algemeen